Masai’s near Namanga

Two Masai women and one man walking home in the dying sunlight near the border town of Namanga.